ยินดีต้อนรับ  เข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์ 053-041542-3 โทรสาร  053-041543

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียน

ITA
Facebook

ระบบจัดการเว็บไซต์

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/09/2559
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
33
เดือนนี้
2,285
เดือนที่แล้ว
2,447
ปีนี้
4,732
ปีที่แล้ว
19,623
ทั้งหมด
40,404
ไอพี ของคุณ
34.204.191.0


 ชื่อเอกสาร : ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สายเขตติดต่อ ม.7 บ้านศรีบุญเรือง ถึง ม.14 บ้านหนองหลวงพ   [ 15 พฤษภาคม 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร

ตามที่ คณะกรรมการได้กำหนดราคากลาง โครงการอนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น  โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 041-003 สายหมู่ที่ 14 บ้านหนองหลวงพัฒนา สายเขตติดต่อ หมู่ที่ 7 บ้านศรีบุญเรือง ถึง (ถนนคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ 14 บ้านหนองหลวงพัฒนา ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 665.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,325.00 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.00-0.30 เมตร (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) ราคางบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 1,949,000.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,964,000.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

  ย้อนกลับ

ยินดีต้อนรับ  เข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์ 053-041542-3 โทรสาร  053-041543