ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียน

ITA

แจ้งเรื่องการทุจริต
Facebook

ระบบจัดการเว็บไซต์

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/09/2559
วันนี้
74
เมื่อวานนี้
126
เดือนนี้
3,750
เดือนที่แล้ว
3,389
ปีนี้
39,244
ปีที่แล้ว
19,623
ทั้งหมด
74,916
ไอพี ของคุณ
3.237.254.197

ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554)14 พ.ค. 2563
2ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.254314 พ.ค. 2563
3ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.254314 พ.ค. 2563
4ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254714 พ.ค. 2563
5ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254814 พ.ค. 2563
6พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.253414 พ.ค. 2563
7ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)14 พ.ค. 2563
8พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.255814 พ.ค. 2563
9พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.253914 พ.ค. 2563
10พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.253514 พ.ค. 2563
11พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น14 พ.ค. 2563
12พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.255214 พ.ค. 2563
13พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.256014 พ.ค. 2563
14พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.253914 พ.ค. 2563
15พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254015 ม.ค. 2563
16คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์7 ม.ค. 2563
17คู่มือการปฏิบัติงานรับ เรื่องราวร้องทุกข์7 พ.ย. 2561
18การให้บริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม30 ต.ค. 2561
19มาตรฐานการปฏิบัติงานเทศบาล18 ต.ค. 2561
20ขั้นตอนและหลักฐานการขออนุญาตต่าง ๆ ของกองช่าง14 มิ.ย. 2561

12  >> >|

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "