ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียน

ITA

แจ้งเรื่องการทุจริต

ปราบปรามทุจริต


Facebook

ระบบจัดการเว็บไซต์

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/09/2559
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
66
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,787
ปีนี้
16,668
ปีที่แล้ว
47,620
ทั้งหมด
146,268
ไอพี ของคุณ
34.239.147.7

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือร้องเรียนทุจริต23 พ.ค. 2565
2คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์1 ม.ค. 2565
3คู่มือการทำบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ3 พ.ค. 2564
4คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร3 พ.ค. 2564
5คู่มือบำเหน็จบำนาญ3 พ.ค. 2564
6คู่มือการปฏิบัติงานโปรแกรมบริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-office)28 เม.ย. 2564
7พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.253914 พ.ค. 2563
8พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.256014 พ.ค. 2563
9พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.255214 พ.ค. 2563
10พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น14 พ.ค. 2563
11พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.253514 พ.ค. 2563
12พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.253914 พ.ค. 2563
13พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.255814 พ.ค. 2563
14ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)14 พ.ค. 2563
15พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.253414 พ.ค. 2563
16ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254814 พ.ค. 2563
17ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254714 พ.ค. 2563
18ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.254314 พ.ค. 2563
19ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.254314 พ.ค. 2563
20ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554)14 พ.ค. 2563

12  >> >|

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "