ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียน

ITA

แจ้งเรื่องการทุจริต
Facebook

ระบบจัดการเว็บไซต์

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/09/2559
วันนี้
148
เมื่อวานนี้
128
เดือนนี้
3,221
เดือนที่แล้ว
3,389
ปีนี้
38,715
ปีที่แล้ว
19,623
ทั้งหมด
74,387
ไอพี ของคุณ
3.230.1.126

ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น24 ส.ค. 2561
2ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรป24 ส.ค. 2561
3ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรป24 ส.ค. 2561
4ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกญฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์24 ส.ค. 2561
5ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกญฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์24 ส.ค. 2561
6ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเรื่องเงินค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้อง24 ส.ค. 2561
7ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเรื่องงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก24 ส.ค. 2561
8ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับบำรุงสมา24 ส.ค. 2561
9ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองท้องถิ่น24 ส.ค. 2561
10ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท24 ส.ค. 2561
11ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององ24 ส.ค. 2561
12ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้าการฝึกอบรมของเจ้าห24 ส.ค. 2561
13ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการท้องถิ่น(ฉบับที่3)24 ส.ค. 2561
14ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น24 ส.ค. 2561
15ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถื่24 ส.ค. 2561
16ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานลูกจ้างขององค์กรปกครองส24 ส.ค. 2561
17ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น24 ส.ค. 2561
18ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่2)24 ส.ค. 2561
19ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการสอบสวนข้าราชการท้องถื่น24 ส.ค. 2561
20ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเง24 ส.ค. 2561

12  >> >|

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "