ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียน

ITA
Facebook

ระบบจัดการเว็บไซต์

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/09/2559
วันนี้
45
เมื่อวานนี้
157
เดือนนี้
1,140
เดือนที่แล้ว
3,321
ปีนี้
29,788
ปีที่แล้ว
19,623
ทั้งหมด
65,460
ไอพี ของคุณ
35.172.233.215

ลำดับรายการวันที่
1เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 115 มิ.ย. 2563
2เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 256215 มิ.ย. 2563
3พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254215 มิ.ย. 2563
4พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254215 มิ.ย. 2563
5พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม15 มิ.ย. 2563
6แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจำปี 256315 มิ.ย. 2563
7แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจำปี 256215 มิ.ย. 2563

1

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "