ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียน

ITA

แจ้งเรื่องการทุจริต

ปราบปรามทุจริต


Facebook

ระบบจัดการเว็บไซต์

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/09/2559
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
66
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,787
ปีนี้
16,668
ปีที่แล้ว
47,620
ทั้งหมด
146,268
ไอพี ของคุณ
34.239.147.7

เทศบาลตำบล
       
 
 
      เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการที่จะให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของราชการเพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง   อันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น  จึงสมควรประกาศโครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลป่าไผ่  ดังต่อไปนี้
     
     ข้อ 1. เทศบาลตำบลป่าไผ่ มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

1.1 รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
1.2 ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
1.3 รักษาความสะอาดของถนน    หรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
1.4 ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
1.5 ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
1.6 ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
1.7 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กเยาวชน  ผู้สูงอายุและผู้พิการ
1.8 บำรุงศิลปจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
1.9 หน้าที่อื่น ๆ  ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

นอกจากนี้เทศบาลตำบลป่าไผ่  อาจจัดทำกิจการใด ๆ  ในเขตเทศบาลตำบลป่าไผ่ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย ดังนี้
   (1)  ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
   (2)  ให้มีโรงฆ่าสัตว์
   (3)  ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
   (4)  ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
   (5)  บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
   (6)  ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
   (7)  ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
   (8)  ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
   (9)  เทศพาณิชย์
       
       
     ข้อ 2. เทศบาลตำบลป่าไผ่  มีโครงสร้างการบริหารงาน ดังต่อไปนี้

2.1 สภาเทศบาลตำบลป่าไผ่   ประกอบด้วย  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  เลขานุการสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล
2.2 คณะเทศมนตรี  ประกอบด้วย  นายกเทศมนตรี  กับเทศมนตรีอื่นอีกสองคน
2.3 พนักงานเทศบาล มีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชา (ดูแผนผังโครงสร้างและเอกสารแนบท้าย)
      
      
     ข้อ 3. อำนาจหน้าที่ที่สำคัญของสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่  และคณะเทศมนตรีตำบลป่าไผ่  โดยสรุป  ดังต่อไปนี้

3.1 อำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่

3.1.1  พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
3.1.2 ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะเทศมนตรี ให้เป็นไปตามนโยบายและแผน  พัฒนาเทศบาล
3.1.3 ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะเทศมนตรี ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย                                                                                                             
 
 
3.2 อำนาจหน้าที่ของคณะเทศมนตรีตำบลป่าไผ่

3.2.1 รับผิดชอบงานนโยบายหรืองานอื่นใดที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งระบุไว้ให้เป็นหน้าที่ของคณะเทศมนตรีโดยเฉพาะ
3.2.2 ในการปฏิบัติงานของเทศบาลเกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหาและสั่งการให้ใช้หลักการแบ่งอำนาจและหน้าที่ ตามลักษณะของเรื่อง ดังต่อไปนี้
           ก.  นายกเทศมนตรี
          (1)  ในเรื่องเกี่ยวกับสภาเทศบาล หรือสมาชิกสภาเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยการเทศบาล
          (2)  เรื่องที่จะต้องรายงานต่ออำเภอ หรือจังหวัด หรือกระทรวงมหาดไทย แล้วแต่กรณี
          (3)  เรื่องที่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับระบุไว้ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะเทศมนตรี
          (4)  เรื่องเกี่ยวกับการออกเทศบัญญัติ หรือยกเลิกแก้ไขเพิ่มเติม เทศบัญญัติที่มีอยู่แล้ว
          (5)  เรื่องที่ดำริขึ้นใหม่ซึ่งอาจจะต้องมีโครงการหรือแผนการหรือระเบียบการขึ้นใหม่
          (6)  เรื่องซึ่งปลัดเทศบาลเห็นเป็นปัญหาหรือเป็นกรณีพิเศษที่ควรได้รับการวินิจฉัยจากนายกเทศมนตรี
          (7)  เรื่องซึ่งนายกเทศมนตรีมีอำนาจสั่งการโดยเฉพาะ
          (8)  เรื่องที่ปลัดเทศบาลเห็นสมควรเสนอเพื่อทราบ
        
          ข.  รองนายกเทศมนตรี
         (1) เรื่องที่รองนากยเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรี มอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในงานประเภทใดโดยเฉพาะ
         (2)  เรื่องที่จะต้องรายงานต่อนายกเทศมนตรี
         (3)  เรื่องที่กฎหมาย  หรือระเบียบข้อบังคับระบุไว้ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของรองนายกเทศมนตรี

     
       ข้อ 4.  การบริหารกิจการของเทศบาล  ให้ทำในนามของนายกเทศมนตรี  ถ้านายกเทศมนตรี  ไม่อาจบริหารกิจการได้  ให้นายกเทศมนตรีทำคำสั่งตั้งรองนายกเทศมนตรีให้ทำการแทน  

         เทศบาลตำบลป่าไผ่    มีพนักงานเทศบาล   โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานประจำ ตลอดจนคนงานหรือลูกจ้าง และรับผิดชอบในงานประจำทั่วไปของเทศบาลโดยแบ่งการบริหารงานเป็นส่วนราชการ  ดังต่อไปนี้
1. สำนักปลัดเทศบาล
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
 

ภารกิจขององค์กร


 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496     (แก้ไขเพิ่มเติมจนฉบับที่  11  พ.ศ. 2543) มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล  ดังต่อไปนี้
1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
2. ให้มีการบำรุงทางบกและทางน้ำ
3. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ  รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและ  สิ่งปฏิกูล
4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9. หน้าที่อื่นตามกฎหมายบัญญัติ ให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

มาตรา  51  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล  ดังต่อไปนี้
1. ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
3. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
4. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
5. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
6. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
7. ให้มีการบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
8. ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
9. เทศพาณิชย์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "