ยินดีต้อนรับ  เข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์ 053-041542-3 โทรสาร  053-041543

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียน

ITA
Facebook

ระบบจัดการเว็บไซต์

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/09/2559
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
33
เดือนนี้
2,285
เดือนที่แล้ว
2,447
ปีนี้
4,732
ปีที่แล้ว
19,623
ทั้งหมด
40,404
ไอพี ของคุณ
34.204.191.0วันพุธ ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2563 นายอำพล คำชัยลึก ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ เข้ามอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 9 ราย

22 มกราคม 2563

วันอังคาร ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2563 ช่วงเช้า เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจำปี 2563
ณ อาคารสามัคคีไทยเข้มแข็ง สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่

21 มกราคม 2563

วันอังคาร ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2563 ช่วงบ่าย เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าไผ่ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจำปี 2563
ณ อาคารสามัคคีไทยเข้มแข็ง สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่

21 มกราคม 2563

วันอังคาร ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2563 งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อพิจารณาในการส่งต่อความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่ให้การสงเคราะห์ต่อไป

21 มกราคม 2563

วันศุกร์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2563 ช่วงเช้า เทศบาลตำบลป่าไผ่ได้ดำเนินการประชุมชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย
ณ อาคารสามัคคีไทยเข็มแข็ง เทศบาลตำบลป่าไผ่

17 มกราคม 2563

วันศุกร์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2563 ช่วงบ่าย เทศบาลตำบลป่าไผ่ได้ทำการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
ณ โรงเรียนผู้สูงวัยป่าไผ่คุณธรรม ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม เทศบาลตำบลป่าไผ่

17 มกราคม 2563

วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ เทศบาลตำบลป่าไผ่ บรรยากาศภายในงานมีการจัดกิจกรรมและของรางวัลต่าง ๆ เทศบาลตำบลป่าไผ่ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ให้การสนับสนุนของรางวัลต่าง ๆ มาร่วมแจกในงานวันเด็กในครั้งนี้
“เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

11 มกราคม 2563

วันจันทร์ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการพลังงานเรื่องใกล้ตัวและการจัดการเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2563 "อปท.บริหารจัดการพลังงาน"
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ อาคารสามัคคีไทยเข้มแข็ง

23 ธันวาคม 2562

วันศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2562 ด้วยเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้รับคำร้องขอรับความช่วยเหลือ โดยยื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือต่อเทศบาลตำบลป่าไผ่ กรณีด้านสาธารณภัย จำนวน 3 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562
อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช่จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ข้อ 9(1)
"ให้นำรายชื่อของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่สำรวจโดยหน่วยงานของรัฐและรายชื่อประชาชนที่ยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ 12 และสถานที่กลาง ตามข้อ 19 มาใช้ในการพิจารณาช่วยเหลือตามระเบียบนี้" คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ประชุมกรรมการเพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ (อาคารสามัคคีไทยเข้มแข็ง) อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้การช่วยเหลือ จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1.นายทองคำ ชัยมงคล และ 2.นายใจคำ วงค์แก้ว

20 ธันวาคม 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ดำเนินระเบียบวาระการประชุมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ อาคารสามัคคีไทยเข้มแข็ง

19 ธันวาคม 2562

วันพุธ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน โดยการสวมหมวกนิรภัยสร้างวินัยจราจรให้แก่เด็กนักเรียน เด็กปฐมวัย พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และชุมชน
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าไผ่

18 ธันวาคม 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2562 นายอำพล คำชัยลึก ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศาลาไทย

12 ธันวาคม 2562

วันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

09 ธันวาคม 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2562 นายอำพล คำชัยลึก ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสันทราย

05 ธันวาคม 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2562 นายอำพล คำชัยลึก ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วยข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานจ้าง เข้าร่วมงานประเพณีและของดีอำเภอสันทรายประจำปี 2562 และร่วมขบวนแห่เครื่องราชสักการะ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสันทราย

05 ธันวาคม 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 11  (154 รายการ)

ยินดีต้อนรับ  เข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์ 053-041542-3 โทรสาร  053-041543