ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียน

ITA

แจ้งเรื่องการทุจริต

ปราบปรามทุจริต
Facebook

ระบบจัดการเว็บไซต์

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/09/2559
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
2,621
เดือนที่แล้ว
3,125
ปีนี้
2,621
ปีที่แล้ว
46,308
ทั้งหมด
84,601
ไอพี ของคุณ
3.238.70.175


เทศบาลตำบลป่าไผ่ ร่วมสนับสนุนการประกวดและประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัลประจำปี 2564 (รางวัล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม) ในการนี้อำเภอสันทรายได้เสนอรายชื่อผู้เข้ารับการตรวจประเมินผลฯ ได้แก่ 1. นายมนตรี หินมี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 ตำบลป่าไผ่ 2. นายณภูมิ จอมสืบ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 ตำบลป่าไผ่ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 15 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
นายอำพล คำชัยลึก ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร และ
นายอำพล คำชัยลึก ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอสันทราย
วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินการสรุปผลโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์จัดระบบบริการจัดการน้ำอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืนภาคเหนือ พร้อมมอบโล่เกียรติคุณแก่เทศบาลตำบลป่าไผ่ ณ อาคารสามัคคีไทยเข้มแข็ง สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่
เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ อาคารสามัคคีไทยเข้มแข็ง สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่
กองคลัง เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ดำเนินโครงการจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ ชั้น 2 อาคารสามัคคีไทยเข้มแข็ง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- บันทึกข้อความ เรื่อง นำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยผังเมือง สังกัดกองช่าง เทศบาลตำบลป่าไผ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔) โดยวอธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการจ้างเหมาบริการดำเนินการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ของเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
-:- ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาดำเนินการเก็บ ขนและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564 เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลาน คสล. ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างทำตรายาง เพื่อใช้ปฏิบัติงานในสำนักงาน กองคลัง เทศบาลตำบลป่าไผ่ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซฒและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ รถกู้ชีพ เลขทะเบียน ขจ 6200 เขียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-54-0005 ของ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ งานการเกษตร สำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อการประชาสัมพันธ์ภาษีประจำปี 2564 ของงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลป่าไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ป้องกันบุคคล Personal Protective Equipment (PPE) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำบัตรพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลป่าไผ่ พร้อมกรอบใส่บัตรประจำตัวพนักงาน และสายคล้องบัตร จำนวน 63 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก ยี่ห้อ HINO สีส้ม เลขทะเบียน 83-6078 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-50-0001 ของ กองช่าง เทศบาลตำบลป่าไผ่ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าไผ่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ รถดับเพลิง วายุ 1 หมายเลขทะเบียน ผท 1056 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑฺ 002-51-0001 ของ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าไผ่ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยข้างวัดเมืองขอน หมู่ที่ 1 บ้านเมืองขอน 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเมืองขอน 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านป่าไผ่ 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านศรีวังธาร 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยรวมใจพัฒนา หมู่ที่ 6 บ้านโปง 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านศรีบุญเรือง 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 8 หมู่ที่ 13 บ้านพัฒนาทรายแก้ว 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางกฤษณา หมู่ที่ 17 บ้านแพะใต้พัฒนา กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 28 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 112.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.00 0.30 เมตร (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) พร้อมติด 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าไผ่ 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.
ระบบต่างๆไฟฟ้าแบบสอบถามความพึงพอใจระบบบจัดซื้อจัดจ้างอีเมล์สถิติอุบัติเหตุปฏิทินกิจกรรมปฏิทินห้องประชุมระบบ Eofficeลิงค์หน่วยงานภายนอกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. = กรมบัญชีกลาง กระทรวงมหาดไทย = ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ = ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO) laas.คลังข่าวมหาดไทยกรมสรรพากร ICT = ศูนย์ดำรงธรรมประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ : กรมการจัดหางาน = กรุงไทยออมสินธกสไทยพาณิชย์bangkok-todaymgronline.bangkokpostdailynewskomchadluekthairathbangkokbiznewskhaosod.mgronlineposttodaysiamturakijmatichonเกษตรอินทรีย์คู่มือเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพื้นที่ปลูกข้าวตำบลป่าไผ่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง-เทศบาลตำบลป่าไผ่ควบคุมอาคารร้องเรียนร้องทุกข์ซ่อมไฟฟ้าถนนสาธารณะการประกอบกิจการประเภทที่-2น้ำบาดาลการขุดดินถมดินรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายรับ-รายจ่ายรายงานฐานะทางการเงินความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินความรู้เกี่ยวกับภาษีป้ายแบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์ตลาดกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพการควบคุมการเลี้ยงสัตว์การจัดการสิ่งปฏิกูลการจัดการขยะมูลฝอยงานบริการสาธารณสุขสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพการขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาการป้องกันและระงับการติดต่อโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการงานวิเคราะห์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "