ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียน

ITA

แจ้งเรื่องการทุจริต

ปราบปรามทุจริต
Facebook

ระบบจัดการเว็บไซต์

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/09/2559
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
116
เดือนที่แล้ว
3,488
ปีนี้
43,299
ปีที่แล้ว
19,623
ทั้งหมด
78,971
ไอพี ของคุณ
18.213.192.104


-:- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดสถานที่ จำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) 
-:- แจ้งแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
-:- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45 ประจําปีพุทธศักราช 2563 
-:- กกต.เปิดเว็บไซต์ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง นายกอบจ.และ ส.อบจ. โดยใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลักในการค้นหา ได้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ โดยกรอกเลขบัตรประชาชน13หลักในการค้นหา ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 - 17.00 น. บัตรเลือกตั้งจะได้รับจำนวน 2 ใบ - เลือก นายก อบจ. - เลือก สมาชิกสภา อบจ. 
เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ อาคารสามัคคีไทยเข้มแข็ง สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่
กองคลัง เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ดำเนินโครงการจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ ชั้น 2 อาคารสามัคคีไทยเข้มแข็ง
นายอำพล คำชัยลึก ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ เข้าร่วมงานเวทีสร้างการรับรู้ "น้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน ณ บริเวณแปลงเกษตรสวนผู้ใหญ่บ้านอนันต์ เชยกลิ่นเทศ หมู่ 16 ต.ป่าไผ่
เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ดำเนินการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการขอใช้ที่ดินสาธารณะเพื่อประโยชน์ในราชการ และขอออกรังวัดแปลงที่ดิน เพื่อออกเป็นหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ ชั้น 2 อาคารสามัคคีไทยเข้มแข็ง
เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ดำเนินการประชุมรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ ชั้น 2 อาคารสามัคคีไทยเข้มแข็ง
เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลป่าไผ่ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ ชั้น 2 อาคารสามัคคีไทยเข้มแข็ง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยผังเมือง สังกัดกองช่าง เทศบาลตำบลป่าไผ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔) โดยวอธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการจ้างเหมาบริการดำเนินการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ของเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
-:- ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาดำเนินการเก็บ ขนและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564 เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลาน คสล. ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ 
-:- ประกาศร่างการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลาน คสล. ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหมู่บ้าน จำนวน 14 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาปฏิบัติงาน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลป่าไผ่ ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างทำสปอตประชาสัมพันธ์ (โครงการจัดทำปรับปรุงข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ) ประจำปี 2564 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (โครงการจัดทำปรับปรุงข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการสำรวจข้อมูลภาคสนาม (โครงการจัดทำปรับปรุงข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ เครื่องปริ้นยี่ห้อ Brother MFC-J5910DW หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0062 ของกองช่าง เทศบาลตำบลป่าไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบุคคลเพื่อดำเนินการสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อจัดเก็บข้อมูลประเภทบ้านพักอาศัยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านหนองหลวงพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบุคคลเพื่อดำเนินการสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อจัดเก็บข้อมูลประเภทบ้านพักอาศัยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเมืองขอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยข้างวัดเมืองขอน หมู่ที่ 1 บ้านเมืองขอน 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเมืองขอน 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านป่าไผ่ 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านศรีวังธาร 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยรวมใจพัฒนา หมู่ที่ 6 บ้านโปง 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านศรีบุญเรือง 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 8 หมู่ที่ 13 บ้านพัฒนาทรายแก้ว 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางกฤษณา หมู่ที่ 17 บ้านแพะใต้พัฒนา กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 28 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 112.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.00 0.30 เมตร (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) พร้อมติด 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าไผ่ 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.
ระบบต่างๆไฟฟ้าแบบสอบถามความพึงพอใจระบบบจัดซื้อจัดจ้างอีเมล์สถิติอุบัติเหตุปฏิทินกิจกรรมปฏิทินห้องประชุมระบบ Eofficeลิงค์หน่วยงานภายนอกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. = กรมบัญชีกลาง กระทรวงมหาดไทย = ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ = ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO) laas.คลังข่าวมหาดไทยกรมสรรพากร ICT = ศูนย์ดำรงธรรมประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ : กรมการจัดหางาน = กรุงไทยออมสินธกสไทยพาณิชย์bangkok-todaymgronline.bangkokpostdailynewskomchadluekthairathbangkokbiznewskhaosod.mgronlineposttodaysiamturakijmatichonเกษตรอินทรีย์คู่มือเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพื้นที่ปลูกข้าวตำบลป่าไผ่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง-เทศบาลตำบลป่าไผ่ควบคุมอาคารร้องเรียนร้องทุกข์ซ่อมไฟฟ้าถนนสาธารณะการประกอบกิจการประเภทที่-2น้ำบาดาลการขุดดินถมดินรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายรับ-รายจ่ายรายงานฐานะทางการเงินความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินความรู้เกี่ยวกับภาษีป้ายแบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์ตลาดกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพการควบคุมการเลี้ยงสัตว์การจัดการสิ่งปฏิกูลการจัดการขยะมูลฝอยงานบริการสาธารณสุขสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพการขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาการป้องกันและระงับการติดต่อโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการงานวิเคราะห์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "