ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ " มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง  สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง "

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียน

ITA

แจ้งเรื่องการทุจริต

ปราบปรามทุจริต


Facebook

ระบบจัดการเว็บไซต์

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/09/2559
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
66
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,787
ปีนี้
16,668
ปีที่แล้ว
47,620
ทั้งหมด
146,268
ไอพี ของคุณ
34.239.147.7

E-sevices


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ดำเนินโครงการจัดการขยะอินทรีย์จากกิจกรรมในหมู่บ้าน (โครงการนำร่องหมู่ 1, 12, 15) ปีงบประมาณ 2565
เทศบาลตำบลป่าไผ่ โดย นายอำพล คำชัยลึก ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ พร้อมข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ ดำเนินการตรวจสภาพครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ที่จัดไว้ในงานกิจการของเทศบาล และใช้ในการบริการประชาชน
เทศบาลตำบลป่าไผ่ ดำเนินการประชุมศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหมู่บ้าน
เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายไมตรี ธินะ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ ร่วมเดินขบวนรณรงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอสันทราย ประจำปี 2565
เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ดำเนินการอบรมโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน ข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้นำชุมชนตำบลป่าไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2565
เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “...การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบการยุคดิจิทัล...”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงหอกระจายข่าวแบบไร้สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศ เทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายเสถียร - บ้านนายพรมมิน หมู่ที่ 9 บ้านหนองเต่าคำใหม่ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยทวีโชค 1 หมู่ที่ 11 บ้านท่ายาว ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเทศบาลตำลป่าไผ่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายเสถียน - บ้านนายพรมมิน หมู่ที่ 9 บ้านหนองเต่าคำใหม่ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับวิจารณ์ถึง 7 เม.ย.65 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์เพื่อใช้ในงานกองคลังเทศบาลตำบลป่าไผ่ จำนวน 7 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื่อเครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) แบบสะพายหลังตามโครงการควบคุมโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะด้วยเครื่องพ่นฝอยละออง เทศบาลตำบลป่าไผ่ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก เพื่อใช้ในงานการเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงาน กองช่าง เทศบาลตำบลป่าไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ ทะเบียน 83-2014 เชียงใหม่ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลป่าไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลป่าไผ่ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกาศเทศบาลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับในการปฏิบัติงานในกองช่าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังพลาสติกขนาดบรรจุ 200 ลิตร ของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตำบลป่าไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงหอกระจายข่าวแบบไร้สาย 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยบ้านนายณรงค์ เตรียม หมู่ที่ 8 บ้านศรีวังธาร ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายซอยบ้านนายสูงสุด เผาจอมรัตน์ หมู่ที่ 8 บ้านศรีวังธาร ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศราคากลางโครงการขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล. สายสถานปฏิบัติธรรม หมู่ที่ 8 บ้านศรีวังธาร ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก สายซอยหัวบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเมืองขอน ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยดาวเรือง หมู่ที่ 6 บ้านโปง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยบ้านนายสุบิน เรืองศรี หมู่ที่ 7 บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยบ้านนายบุญธรรม ปงหาร หมู่ที่ 6 ตำบลป่าไผ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยวัดป่าแดด หมู่ที่ 3 บ้านป่าไผ่ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่